หลักสูตร

System Analyst

กลุ่มเป้าหมาย

บริษัท / ห้างหุ้นส่วน จำกัด ทั่วไป , ผู้ประกอบการ IT , ผู้ประกอบการ SMEs , สมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

สมัครเข้าอบรม

หลักสูตร

Business Analyst

กลุ่มเป้าหมาย

บริษัท / ห้างหุ้นส่วน จำกัด ทั่วไป , ผู้ประกอบการ IT , ผู้ประกอบการ SMEs , สมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

สมัครเข้าอบรม

หลักสูตร

Security

กลุ่มเป้าหมาย

องค์กรภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ / องค์การมหาชน / องค์กรอิสระ. /สถาบันการเงิน / บริษัทประกันภัย / ประกันชีวิต / โรงพยาบาล

สมัครเข้าอบรม

หลักสูตร

Cloud Computing

กลุ่มเป้าหมาย

บริษัท / ห้างหุ้นส่วน จำกัด ทั่วไป , ผู้ประกอบการ IT , ผู้ประกอบการ SMEs , สมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

สมัครเข้าอบรม

หลักสูตร

Internet of Things

กลุ่มเป้าหมาย

สถานศึกษาภาครัฐ และเอกชน , โรงเรียนสามัญศึกษา , อาชีวะ , วิทยาลัย ,มหาวิทยาลัย

สมัครเข้าอบรม

โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะบุคลากร ด้าน Security, Business Analyst, System Analyst, Cloud computing, Internet of Thing

sipa

เสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และทักษะให้บุคลากรในด้าน Security, Business Analyst, System Analyst, Cloud computing, Internet of Thing และเป็นการยกระดับความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรในประเทศให้มีความชำนาญทัดเทียมกับประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมถึงเป็นการผลักดัน สร้างความเข้มแข็ง และความมั่นคง ให้กับการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ความชานาญ และทักษะให้บุคลากรในด้าน Security, Business Analyst, System Analyst, Cloud computing, Internet of Thing

2. เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรในประเทศให้มีความชำนาญทัดเทียมกับประเทศในกลุ่มอาเซียน

3. เพื่อช่วยผลักดัน สร้างความเข้มแข็ง และความมั่นคง ให้กับการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

เงื่อนไขการสมัครอบรม

1. ผู้สมัครอบรม 1 ท่าน สามารถเลือกอบรมได้เพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น (โครงการฯตรวจสอบข้อมูลจากหมายเลขบัตรประชาชน)

2. องค์กรสามารถส่งผู้เข้าร่วมโครงการได้สูงสุดองค์กรละ 3 ท่าน ต่อ 1 หลักสูตร

3. การสำรองที่อบรมยังไม่ไช่เป็นการลงทะเบียนสมัครอบรม หลังจากสำรองที่ท่านสำรองที่นั่งแล้ว โครงการฯ จะส่งหนังสือเชิญ รายละเอียดโครงการ และข้อมูลประกอบการสมัครให้ทางอีเมล์อีกครั้ง

กลุ่มเป้าหมาย (ต้องสังกัดหน่วยงาน)

 • องค์กรภาคเอกชน
  • บริษัท / ห้างหุ้นส่วน จำกัด ทั่วไป
  • ผู้ประกอบการ IT
  • ผู้ประกอบการ SMEs
  • สมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  • สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
 • องค์กรภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ / องค์การมหาชน / องค์กรอิสระ/ สถาบันการเงิน / บริษัทประกันภัย/ ประกันชีวิต / โรงพยาบาล /สถานศึกษาภาครัฐ และเอกชน
  • โรงเรียนสามัญศึกษา
  • อาชีวะ
  • วิทยาลัย
  • มหาวิทยาลัย

เนื้อหาหลักสูตร

โครงการฯ กำหนดให้มีการจัดอบรมจำนวน 5 หลักสูตร

หลักสูตรที่ 1. System Analyst : การวิเคราะห์ระบบ

โดยเนื้อหาในหลักสูตรนี้อบรมภาคทฤษฎีและเน้นภาคปฏิบัติ เพื่อสร้างทักษะการเป็นนักคิดวิเคราะห์ระบบงาน นักมองการณ์ไกล และส่งเสริมการเป็นผู้นำด้าน System Analyst รุ่นใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้บริหารองค์กร บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาซอฟท์แวร์ รวมทั้งผู้ที่สนใจด้าน System Analyst ให้สามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้กับธุรกิจในยุคการค้าเสรี โดยเฉพาะการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา LAB/Workshop ผุ้อบรมจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน ซึ่งจะสนับสนุนกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ในแวดวงไอทีให้กระชับและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยตามนโยบายของประเทศ

หลักสูตรที่ 2. Business Analyst : การวิเคราะห์ธุรกิจ

โดยเนื้อหาในหลักสูตรนี้อบรมภาคทฤษฎีและเน้นภาคปฏิบัติ ในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรในปัจจุบัน มีความจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพทางด้าน Business Analyst มาประยุกต์ช่วยให้ได้สารสนเทศที่ผู้บริหารระดับสูงใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจที่ถูกต้องในเวลาอันรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น สารสนเทศเชิงกระบวนงานทางธุรกิจ (Business Process Management) และสารสนเทศอัจฉริยะทางธุรกิจ (Business Intelligence หรือ BI) ซึ่งจะช่วยให้การรายงานผลวิเคราะห์ต่างๆ อยู่ในรูปแบบที่ผู้บริหารเข้าใจได้ง่าย สามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ และสามารถดูสารสนเทศที่ต้องการได้หลายมุมมองตามความต้องการ

หลักสูตรที่ 3. Security : ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย

โดยเนื้อหาในหลักสูตรนี้อบรมภาคทฤษฎีและเน้นภาคปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภายในองค์กรนั้นนอกจากการกำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่เหมาะสม การนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในองค์กรเพื่อลดความเสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กรแล้วนั้น ความตระหนักต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของผู้ใช้งานและพนักงานในองค์กร ก็เป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าองค์กรจะสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงสารสนเทศ ดังนั้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อประเด็นเกี่ยวกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของคนในองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญ

หลักสูตรที่ 4. Cloud Computing : การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

โดยเนื้อหาในหลักสูตรนี้อบรมภาคทฤษฎีและเน้นภาคปฏิบัติ ความสำคัญทศวรรษที่ผ่านมามีผลการสำรวจมากมายที่เกี่ยวข้องกับ Cloud Computing ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์กรต่างๆ ทั่วโลกได้มีการปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยี Cloud Computing มากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเหตุผลสำคัญทางเศรษฐศาสตร์ เช่น การลดภาระค่าใช้จ่ายในการลงทุนและบำรุงรักษาระบบไอที และเหตุผลสำคัญทางเทคนิคหลายประการ เช่น ความคล่องตัวในการใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลายได้ทุกสถานที่ จนมีการพยากรณ์ว่า Cloud Computing จะมาแทนระบบไอทีแบบดั้งเดิมในที่สุด ในส่วนประเทศไทยเองมีนโยบายจากภาครัฐคือ นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ที่มีการกำหนดให้ Cloud Computing เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และมีผู้ให้บริการ Cloud อยู่หลายรายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การเรียนรู้แนวคิดและวิธีการใช้บริการ Cloud จนสามารถนำไปใช้งานจริงจะเป็นการเพิ่มโอกาสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรได้เป็นอย่างดี

หลักสูตรที่ 5. Internet of Things : อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

โดยเนื้อหาในหลักสูตรนี้อบรมภาคทฤษฎีและเน้นภาคปฏิบัติ ในภาวะปัจจุบันที่เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างแพร่หลาย ทำให้ประเทศไทยประสบกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบันระบบสารสนเทศได้เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์มากขึ้น อาทิเช่น การควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ การอ่าน การวัดค่าจากเซนเซอร์ต่างๆ แล้วส่งมาประมวลผลผ่านระบบสารสนเทศ ได้มีการพัฒนามากขึ้นตามลำดับ จนเป็นแนวคิดของ Internet Of Things ที่สามารถให้ อุปกรณ์ต่างๆ สามารถสื่อสารกันได้ผ่าน เครือข่าย Internet เทคโนโลยี IoT จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนในระดับยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจ

วิธีการอบรมเน้นภาคปฏิบัติ

 • การบรรยายให้ความรู้ ภาคทฤษฏี
 • การฝึกปฏิบัติ Lab / Work shop
 • การส่งผลงานจากการฝึกปฏิบัติ

วิทยากรหลัก หัวหน้าวิทยากร LAB เป็นผู้มีประสบการณ์ และวิธีการอบรมเน้นภาคปฏิบัติ

วิทยากรหลัก การบรรยายให้ความรู้ ภาคทฤษฏี

 • รศ.ดร.ประสงค์ ประณีตพลกรัง หลักสูตร Security
 • ดร.สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ หลักสูตร Business Analyst
 • ดร.ขจรศักดิ์ สังข์เจริญ หลักสูตร System Analyst
 • ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาส หลักสูตร Cloud Computing
 • ดร.สมรักษ์ เพชรชาตรี หลักสูตร Internet of Things

ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนการอบรม

 • การจัดโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) การฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • โครงการฯ จัดเตรียมอาหารว่างบริการจำนวน 2 มื้อ เช้า-บ่าย และเอกสารประกอบการอบรมเท่านั้น (ไม่มีค่าเดินทาง ค่าที่พัก และอาหารกลางวันบริการ)
 • คิดเป็นมูลค่าในการฝึกอบรมต่อหลักสูตร ท่านละ 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

คุณสมบัติ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

 • 1. ผู้สมัครจะต้องสังกัดหน่วยงาน
 • 2. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
 • 3. ผู้สมัครต้องมีความรู้พื้นฐานตามข้อกำหนดของหลักสูตร (ถ้ามี)
 • 4. ผู้สมัครต้องการทำงานเพื่อสร้างประสบการณ์ในหลักสูตรที่เข้าอบรม
 • 5. ผู้สมัครต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดโครงการฯ
 • 6. ผู้สมัครต้องยินดีที่จะนำเสนอ และ/หรือส่งมอบข้อมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการที่ได้จากการนำความรู้จากการอบรมไป ประยุกต์ใช้ ต่อโครงการฯ ในระหว่างระยะเวลาดำเนินงานของโครงการฯ หรือมีผลงานหลังการอบรมในการส่งมอบ

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2559 เป็นต้นไป ในแต่ละหลักสูตรและในแต่ละรุ่น จะทำการปิดรับสมัครก่อนวันอบรม 5 วันทำการและจะประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมที่ www.spusipa4.com

 • 1. ผู้สมัครต้องลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่ www.spusipa4.com เท่านั้น
 • 2. ผู้สมัครต้องแนบไฟล์เอกสารกำหนดไว้ให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณารับสมัคร ประกอบด้วย
  • 1) ใบสมัครอบรม พร้อมลงนามโดยผู้สมัครและ อนุมัติเข้าอบรมจากผู้บังคับบัญชา หรือและ
  • 2) หนังสือยินยอมให้เข้าอบรม
  • 3) สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ (โดยขีดคร่อมว่า ใช้เพื่อสมัครเข้าอบรมโครงการของ SIPA เท่านั้น)
  • 4) กรรมการโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ โดยพิจาณาจากการสมัครเข้า ร่วม โครงการ ตามลำดับและส่งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน และคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่โครงการฯ กำหนด ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดโครงการ และผลการคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
 • 3. ข้อกำหนดการอบรมและเกณฑ์ผ่านการอบรม
  • 3.1 ผู้สมัครต้องเข้ารับการอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
  • 3.2 ผู้สมัครต้องเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม การติดตามและทำงานเป็นทีมตามวัน-เวลาที่กำหนด และต้องมีชั่วโมงการ ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
  • 3.3 ผู้อบรมต้องผ่านเกณฑ์การอบรมที่กำหนด จึงจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมข้อ 3.1 และ 3.2
  • 3.4 ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโครงการและหรือคณะวิทยากรฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายรับสมัครและบริหารโครงการ

โทรศัพท์ 086 352 6860

LINE ID : trainingspu

อีเมล์ : sipa.spu@gmail.com

หลักสูตร/วัน และสถานที่อบรม

หลักสูตร วันที่อบรม สถานที่อบรม
1. System Analyst รุ่นที่ 1 วันที่ 13-18 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.30 น. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รุ่นที่ 2 วันที่ 28 มิถุนายน – 3 กรกฏาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.30 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
2. Business Analyst รุ่นที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.30 น. มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 2 วันที่ 20-25 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.30 น. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
3. Security รุ่นที่ 1 วันที่ 23-28 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.30 น. มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 2 วันที่ 25-30 กรกฏาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.30 น. มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) กรุงเทพฯ
4. Cloud Computing รุ่นที่ 1 วันที่14-19 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.30 น. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
รุ่นที่ 2 วันที่ 12-17 กรกฏาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.30 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
5. Internet of Things รุ่นที่ 1 วันที่ 6-11 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
รุ่นที่ 2 วันที่ 5-10 กรกฏาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.30 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

วิธีการสมัคร

สมัครผ่านเว็บไซต์ เท่านั้น www.spusipa4.com

:::: รับสมัครจำนวนจำกัด ในแต่ละรุ่น ::::

stepgegister

**ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ โดยพิจาณาจากการสมัครเข้าร่วมครงการตามลำดับและส่งเอกสารประกอบการสมัครครบถ้ว และคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่โครงการฯ กำหนด ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดโครงการและผลการคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุด**